STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
18.07.2024 r., godz. 14:00

   Legenda

A Rh+

A Rh+
Image

A Rh-

A Rh-
Image

B Rh+

B Rh+
Image

B Rh-

B Rh-
Image

AB Rh+

AB Rh+
Image

AB Rh-

AB Rh-
Image

0 Rh+

0 Rh+
Image

0 Rh-

0 Rh-
Image

Polityka prywatności i plików cookies

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu .......................(Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest ................................................ (Administrator).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: .................................  
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
za pośrednictwem adresu e-mail: .................................
lub listownie NAZWA PODMIOTU, nazwa ulicy, kod pocztowy i miejscowość.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie ..................... (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
e) marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
6. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
7. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5 punkt a) powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na zajęcia, zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na zajęcia, zawarcia i wykonania umowy.
8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych w trakcie trwania umowy, w tym w szczególności przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a. imię,
b. imię i nazwisko,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu.
9. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 5 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
czas niezbędny do realizacji umowy,
czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
10. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
13. W celu realizacji wskazanych w ust. 12 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: ............................................
14. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
15. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu.............................. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
16. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

II. POLITYKA COOKIES
1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej ......................................
2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
3. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
a) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu m.in. poprzez użycie do zapamiętania ,
b) dbałość o niezawodności działania Serwisu.
4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie są anonimowe. Administrator nie wykonuje żadnych czynności w celu przypisania informacji pochodzącym z plików cookie do konkretnej osoby. 
5. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
6. Administrator nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.
7. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
8. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
9. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
10. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Chrome: http://support.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html 
e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
11. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

III. DZIENNIKI ZDARZEŃ
1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do Serwer, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników w szczególności są to adres IP, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.
4. Zawartość dzienników zdarzeń nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Dane zbieramy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania naszą stroną. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących Serwisu stanowi wyłącznie materiał pomocniczy wykorzystywany wyłącznie w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie anomalii i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwera.

Krew możesz oddać:

Rejestracja Krwiodawców i Potencjalnych Dawców Szpiku             

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

ul. Jagiellońska 66, Kielce:

Godziny rejestracji dawców:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

 • środa: 7:00 - 16:30

 • sobota: 6 i 20 lipiec w godzinach od 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 -15:00

 • środa: 7:00 - 17:00

 • sobota: 6 i 20 czerwiec, w godzinach od 8:00 - 13:00

Centrala: (41) 33-59-400

Sekretariat: (41) 33-59-401

Tel/Fax: (41) 34-52-113

Rejestracja: (41) 33-59-422

Ekspedycja: (41) 33-59-438 - czynny 24 godziny na dobę.

Informacja dla Honorowych Dawców Krwi:

Kwalifikacja lekarska do oddania: (41) 33-59-440.

Organizacja akcji HDK: (41) 33-59-420.

UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi) i plazmaferezy (oddanie osocza) rejestracja do godziny 13:00 tylko od poniedziałku do piątku.

Oddziały terenowe            

 • Końskie

  ul. Gimnazjalna 41b,
  w dni robocze
  w godz. 8:00 - 11:00
  tel./fax (41) 390-23-43

   

 • Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Świętokrzyska 22, piętro 7
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 10:30
  Budynek otwarty jest od godziny 6:30
  tel./fax (41) 266-60-37

   

 • Sandomierz

  MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA

  ul. Schinzla 13,
  w dni robocze
  w godz. 7:30 - 11:30
  tel./fax (15) 832-36-56

   

 • Skarżysko-Kamienna NIIECZYNNE 9 i 22, 23 lipca 2024

  ul. Szpitalna 1
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 12:00
  tel./fax (41) 252-45-21

 

Stałe akcje poboru krwi                                  

 • Starachowice

  Urząd Miejski w Starachowicach

  ul. Radomska 45 w godz. 9:00 - 12:00

  (wtorki: 9 i 23 lipca 2024)

 • Staszów

  Urząd Miasta i gminy w Staszowie

  ul. Opatowska 31 w godz. 9:00 - 12:00

  (poniedziałki: 8 i 22 lipca 2024)

 • Busko - Zdrój

  Klub Seniora

  ul. Boczna 7, 6a w godz. 9:00 - 12:30

  (piątek: 5, 19 lipiec 2024)

Akcje wyjazdowe poboru krwi

Image
Facebook